Páginas

viernes, 27 de mayo de 2022

MOCIÓ INSTITUCIONAL DE L' AJUNTAMENT DE SAGUNT EN SUPORT A LA CULTURA I LLENGÜES CLÀSSIQUES

I acabem el mes de maig amb la visita dels següents centres educatius:

IES Barri del Carme de València amb els qui hem fet el taller de Ceràmica i han anat als jaciments de Via Porticus i Domus del Peixos

IES Sanchis Guarner de Silla amb alumnes d'intercanvi alemanys que han visitat la ciutat de Sagunt i han realitzat en la DOMVS el taller d'Escriptura

Mil.una, que han fet el taller de Mosaics romans.

IES Consuelo Aranda d'Alberic que han fet el taller de Mosaics i la visita al teatre.

 A més a més,  hem elaborat un article per a celebrar l'aniversari del grup  KOMOS i els seus 20 anys de pur teatre. Feliciter!!

L'ajuntament de Sagunt ha fet una moció institucional aprovada per unanimitat per a mostrar el seu suport a les matèries de Cultura Clàssica, Llatí i Grec i sol·licitar que es mantinga la seua oferta tal com està actualment a la Comunitat Valenciana. 

Agraïm a l'ajuntament el suport que sempre ens ofereix i a la seua col·laboració en tots els nostres projectes. Confiem que arribe a bon port la seua petició, que també és la nostra i puguem mantindre les assignatures amb la força i presència que tenen hui dia.

Mitjançant el present escrit, i segons el que estableix el Reglament d'Organització Municipal, els portaveus dels grups municipals sotasignats, presenten al Ple per al seu debat i aprovació la següent Declaració Institucional:

Moció conjunta de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Sagunt en suport dels estudis de la Cultura i llengües clàssiques

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al llarg de quasi tres dècades la Comunitat Valenciana s’ha convertit en referent, nacional i internacional, de l’ensenyament de la Cultura Clàssica, del Llatí i del Grec amb un canvi metodològic actiu i inclusiu, marcat per la transversalitat; ha sigut pionera en la defensa de la presència del món clàssic als curricula amb una oferta de la Cultura Clàssica en tots els nivells de l’ESO, donar suport a l’estudi del Llatí i del Grec i, a més, d'oferir al Batxillerat les optatives relacionades amb el món Clàssic i obertes a tot l’alumnat, com varen ser: Referents Clàssics en les manifestacions culturals modernes i Fonaments Lèxics de les Ciències i la Tècnica.  Pel que fa a la didàctica de les llengües clàssiques, en la nostra Comunitat es desenvolupen moltes iniciatives innovadores que impulsen l’aprenentatge actiu de les llengües, apreciant la pervivència del món Clàssic.

Sagunt ha sigut i és l’epicentre de la presència i (per)vivència del món clàssic i un referent de la didàctica de la Cultura Clàssica pel suport a les activitats educatives que al voltant d’esta matèria es realitzen en la ciutat. De fet, Sagunt va ser declarada per les Corts Valencianes l’any 2016 com Capital Valenciana de la Romanització.

Anualment, pels Ludi Saguntini passen al voltant de 17.000 alumnes entre les representacions del Festival de Teatre Grecollatí, que superen els 11.000 assistents, i els tallers didàctics i spatia, en els que participen entre 5.000 i 6.000 alumnes més, dinamitzats per professorat de secundària i per estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana. A més, hi ha diversos projectes relacionats, com els Ludi Hispanici.

Sagunt i la Comunitat Valenciana són l’enveja de les altres comunitats i països d’Europa gràcies a motors de la Cultura Clàssica, com són la Saguntina Domus Baebia, on acudeixen cada any entre 5.000 i 6.000 alumnes de tota la Comunitat, però també d’altres i, a més, alumnat i professorat d’altres països, com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica. De fet, la Saguntina Domus Baebia és la primera i única aula didàctica de cultura clàssica d’Europa creada conjuntament per la Conselleria d’Educació, l’Associació Ludere et discere i l’Ajuntament de Sagunt. A més, a Sagunt s’ha creat el Museu de l’escena Grecollatina, l'únic museu a la Comunitat Valenciana que està dedicat a la tragèdia del món grec; i des de fa uns quants anys a Sagunt es celebra la final del Certamen Nacional de Teatre Clàssic escolar

També és referent de formació amb l’Acadèmia Saguntina, un campament d’estiu al voltant del teatre i la Cultura clàssica per a alumnat nacional i internacional, i els diversos cursos i jornades per a professorat organitzats pel Cefire de Sagunt, que té l’única assessoria de Cultura Clàssica de la Comunitat.

Si volem conservar tot aquest moviment cultural al voltant de la Cultura Clàssica, que tant ha beneficiat i projectat al nostre poble tant culturalment com econòmicament, i que Sagunt continue sent valedora de la denominació de Capital Valenciana de la Romanització, sol·licitem els següents acords.

ACORDS

  1. Demanem que la matèria de Cultura Clàssica siga oferint-se, com fins ara, als quatre nivells de l’ESO des de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO a l’ensenyament de la Comunitat Valenciana, ja que és una part molt important per al desenvolupament de totes les activitats abans esmentades.

  2. Reforçar els estudis de les llengües i la cultura clàssica amb el Llatí a 4t d’ESO, i al Batxillerat els estudis de Grec i Llatí, així com optatives relacionades, com són Referents Clàssics en les manifestacions culturals modernes i Fonaments Lèxics de les Ciències i la Tècnica.

  3. Comunicar aquests acords a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i al Ministeri d'Educació i Formació Professional.


Y terminamos el  mes de mayo con la visita de los siguientes centros educativos:

IES Barri del Carme de Valencia con quienes hemos hecho el taller de Cerámica y han ido a los yacimientos de Via Porticus y Domus del Peixos.

IES Sanchis Guarner de Silla  con alumnos de intercambio alemanes que han visitado la ciudad de Sagunto y han realizado en la DOMVS el taller de Escritura

Mil.una, que han hecho el taller de Mosaicos romanos.

IES Consuelo Aranda de Alberic que han hecho el taller de Mosaicos y la visita al teatro

 A su vez hemos elaborado un artículo para celebrar el aniversario del grupo  KOMOS y sus 20 años de puro teatro. Feliciter!!

El ayuntamiento de Sagunto ha hecho una moción institucional aprobada por unanimidad para mostrar su apoyo a las materias de Cultura Clásica, Latín y Griego y solicitar que se mantenga su oferta tal como está actualmente en la Comunidad Valenciana. 

Agradecemos al ayuntamiento el respaldo que siempre nos ofrece y a su colaboración en todos nuestros proyectos. Confiamos que llegue a buen puerto su petición, que también es la nuestra y podamos mantener las asignaturas con la fuerza y presencia que tienen hoy en día.

Mediante el presente escrito, y segundos el que establece el Reglamento de Organización Municipal, los portavoces de los grupos municipales abajo firmantes, presentan al Pleno para su debate y aprobación la siguiente Declaración Institucional:

Moción conjunta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Sagunto en apoyo de los estudios de la Cultura y lenguas clásicas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de casi tres décadas la Comunidad Valenciana se ha convertido en referente, nacional e internacional, de la enseñanza de la Cultura Clásica, del Latín y del Griego con un cambio metodológico activo e inclusivo, marcado por la transversalidad; ha sido pionera en la defensa de la presencia del mundo clásico a los curricula con una oferta de la Cultura Clásica en todos los niveles de la ESO, apoyar en el estudio del Latín y del Griego y, además, de ofrecer al Bachillerato las optativas relacionadas con el mundo Clásico y abiertas a todo el alumnado, como fueron: Referentes Clásicos en las manifestaciones culturales modernas y Cimientos Léxicos de las Ciencias y la Técnica. En cuanto a la didáctica de las lenguas clásicas, en nuestra Comunidad se desarrollan muchas iniciativas innovadoras que impulsan el aprendizaje activo de las lenguas, apreciando la pervivencia del mundo Clásico.

Sagunto ha sido y es el epicentro de la presencia y (por)vivencia del mundo clásico y un referente de la didáctica de la Cultura Clásica por el apoyo a las actividades educativas que alrededor de esta materia se realizan en la ciudad. De hecho, Sagunto fue declarada por las Cortes Valencianas en 2016 como Capital Valenciana de la Romanización.

Anualmente, por los Ludi Saguntini pasan alrededor de 17.000 alumnos entre las representaciones del Festival de Teatro Grecolatino, que superan los 11.000 asistentes, y los talleres didácticos y spatia, en los que participan entre 5.000 y 6.000 alumnos más, dinamizados por profesorado de secundaria y por estudiantes universitarios de la Comunidad Valenciana. Además, hay varios proyectos relacionados, como los Ludi Hispanici.

Sagunto y la Comunidad Valenciana son la envidia de las otras comunidades y países de Europa gracias a motores de la Cultura Clásica, como son la Saguntina Domus Baebia, donde acuden cada año entre 5.000 y 6.000 alumnos de toda la Comunidad, pero también otros y, además, alumnado y profesorado otros países, como Francia, Italia, Portugal, Bélgica. De hecho, la Saguntina Domus Baebia es la primera y única aula didáctica de cultura clásica de Europa creada conjuntamente por la Consellería de Educación, la Asociación Ludere te discere y el Ayuntamiento de Sagunto. 

Además, en Sagunto se ha creado el Museo de la escena Grecolatina, el único museo en la Comunidad Valenciana que está dedicado a la tragedia del mundo griego; y desde hace unos cuántos años en Sagunto se celebra la final del Certamen Nacional de Teatro Clásico escolar. 

También es referente de formación con la Academia Saguntina, un campamento de verano alrededor del teatro y la Cultura clásica para alumnado nacional e internacional, y los diversos cursos y jornadas para profesorado organizados por el Cefire de Sagunto, que tiene la única asesoría de Cultura Clásica de la Comunidad.

Si queremos conservar todo este movimiento cultural alrededor de la Cultura Clásica, que tanto ha beneficiado y proyectado en nuestro pueblo tanto culturalmente como económicamente, y que Sagunto continúo siendo valedera de la denominación de Capital Valenciana de la Romanización, solicitamos los siguientes acuerdos.

ACUERDOS

1. Pedimos que la materia de Cultura Clásica sea ofreciéndose, como hasta ahora, a los cuatro niveles de la ESO desde 1.º de ESO hasta 4.º de ESO a la enseñanza de la Comunidad Valenciana, puesto que es una parte muy importante para el desarrollo de todas las actividades antes mencionadas.

2. Reforzar los estudios de las lenguas y la cultura clásica con el Latín a 4.º de ESO, y al Bachillerato los estudios de Griego y Latín, así como optativas relacionadas, como son Referentes Clásicos en las manifestaciones culturales modernas y Cimientos Léxicos de las Ciencias y la Técnica.

3. Comunicar estos acuerdos a la Consellería de Educación, Cultura y Deportes y al Ministerio de Educación y Formación Profesional.


                                                Salutem plurimam!No hay comentarios:

Publicar un comentario